CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder stimuleert Gebr. de Ronde om onze CO2-uitstoot te reduceren. Het doel van de ladder is om bedrijven aan te zetten tot het kennen van zowel hun eigen uitstoot als de uitstoot van hun leveranciers en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de bedrijfsvoering en de uitvoering van de projecten terug te dringen. De CO2-prestatieladder moedigt bedrijven vervolgens aan om de maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verkregen kennis te delen met derden. Om er op die manier voor te zorgen dat er samen met bijvoorbeeld collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief gezocht wordt naar manieren om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. SKAO Co2-prestatieladder
 
De prestatieladder kent vijf niveaus, waarvan niveau 5 het hoogst haalbare is. De ladder heeft vier verschillende invalshoeken: inzicht, reductie, transparantie en participatie. In elke invalshoek moet het bedrijf op hetzelfde niveau scoren om uiteindelijk gecertificeerd te worden.
 
De CO2-prestatieladder is in het beheer van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). Op de website van de SKAO heeft Gebr. de Ronde een eigen bedrijfspagina, waarop de verplichte publicaties teruggevonden kunnen worden.
 
Daarnaast zal op onze eigen website met enige regelmaat documenten ten behoeve van de prestatieladder worden gepubliceerd, zoals het certificaat. Hieronder worden per invalshoek de verplichte publicaties weergegeven. 
 
Elk jaar worden nieuwe doelstellingen opgesteld om de CO2-uitstoot te reduceren. Deze doelstellingen zijn opgenomen in de directiebeoordeling van Gebr. de Ronde, om deze doelstellingen te bereiken worden jaarlijks reductiemaatregelen opgesteld. Deze zijn bij het kopje ‘Reductie’ te vinden. Daarnaast zijn ook voor de lange termijn doelstellingen opgesteld. Deze zijn vastgelegd in het Energiemanagement actieplan.
 
 
Inzicht:
“Inzicht maakt een organisatie bewust van de eigen CO2-prestatie, de risico’s en kansen die de eigen CO2-uitstoot veroorzaakt, biedt de organisatie informatie die het kan gebruiken bij het formuleren van effectieve doelstellingen en maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren en waar de communicatie en samenwerking zich op dient te richten. Invalshoek A stimuleert organisatie om de eigen CO2-uitstoot en die in de keten te kennen. De organisatie realiseert continue verbetering in de diepgang, reikwijdte en efficiëntie van inzicht en de kwaliteit van de emissie-inventaris. 
Bron: Handboek CO2 prestatieladder d.d. 22-06-2020
 
In onderstaande overzichten is de uitstoot van Gebr. de Ronde per jaar en/of kwartaal terug te vinden. Tot en met niveau 3 van de prestatieladder voldoet een organisatie aan de gestelde eisen door inzicht te hebben in scope 1 & 2 emissies. Vanaf niveau 4 moet een organisatie ook inzicht hebben in de scope 3 emissies. Door gecertificeerd te worden op niveau 5, heeft Gebr. de Ronde zich er toe verplicht ook inzicht te krijgen in de scope 3 emissies. Dit inzicht wordt vanaf kwartaal 1 van 2016 toegevoegd aan de footprint. Tevens is, om aan het einde van het jaar te kunnen onderzoeken of aan de gestelde reductiemaatregelen is voldaan, voor 2015 een schatting gemaakt van de scope 3 emissies.
 
Footprint scope 1, 2 & 3 emissies:
 
 
 
 
De footprint wordt vastgesteld op basis van verbruiksgegevens, bijvoorbeeld het aantal liters diesel of het aantal m3 gas dat binnen het bedrijf wordt geleverd/gebruikt. Door middel van een conversiefactor worden deze gegevens omgezet in tonnen CO2. Minimaal eens per jaar worden de gebruikte conversiefactoren gecontroleerd aan de hand van de website www.co2conversiefactoren.nl. Door vernieuwde inzichten kunnen de conversiefactoren per jaar verschillen, waardoor ook de uitstoot wijzigt en de gepubliceerde downloads gewijzigd kunnen worden.
  
Elk half jaar wordt door Gebr. de Ronde de voortgang geëvalueerd. Deze voortgang wordt vastgelegd in een verslag, waaruit actiepunten kunnen worden opgesteld. Een samenvatting van de verslagen zijn hieronder te downloaden. 
 
 
Reductie
“Reductie creëert kansen voor het terugdringen van energieverbruik en CO2-uitstoot, en bevordert samenwerking zodat de meest efficiënte opties voor reductie in de keten worden aangepakt. De organisatie realiseert continue verbetering van de efficiëntie van maatregelen, in het vaststellen en behalen van doelen en het aantonen van voortgang op doelstellingen en maatregelen.”
Bron: Handboek CO2 prestatieladder d.d. 22-06-2020
 
Op basis van de verkregen inzichten worden een reductiedoelstelling en reductiemaatregelen opgesteld. Het doel van deze doelstelling en maatregelen is het verminderen van de CO2-uitstoot. Aan het einde van elk jaar wordt geanalyseerd of de vooraf bedachte maatregelen zijn uitgevoerd en of het gestelde doel is behaald.
Gebr. de Ronde heeft zich als doel gesteld om in 2025 3,5% uitstoot te verminderen ten opzichte van 2020. Voor elk jaar zijn opbouwende reductiedoelen vastgesteld. Deze doelen worden jaarlijks voorzien van reductiemaatregelen. Deze worden, samen met de voortgang van de maatregelen vastgelegd. Voor het huidige jaar zijn de reductiedoelen met maatregelen in onderstaand overzicht weergegeven, ook zijn eerdere overzichten in te zien.
 
Gedurende het jaar kan het overzicht worden aangevuld of aangepast, indien daar aanleiding toe is. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er uit de footprints bijzonderheden naar voren komen.
 
 
Transparantie
“Door Transparantie stimuleert een organisatie de creatieve betrokkenheid van zijn medewerkers, weten organisaties van elkaars inzet, en kan een organisatie door anderen worden aangesproken op de ambities en vorderingen. De organisatie realiseert continue verbetering in de diepgang en verspreiding van de communicatie en in het verwerken van inbreng van de interne en externe belanghebbenden.” 
Bron: Handboek CO2 prestatieladder d.d. 22-06-2020
 
Gebr. de Ronde heeft een communicatieplan opgesteld ten behoeve van de CO2-prestatieladder, welke in ons Kwaliteitshandboek is opgenomen. In het plan wordt beschreven op welke momenten er intern en extern gecommuniceerd wordt.
 
Bij interne communicatie kan men denken aan het werkoverleg of toolboxoverleg. Tevens kunnen medewerkers in de kantine aanvullende informatie vinden op het prikbord en het folderrek welke naast het prikbord hangt.
 
Naast interne belanghebbenden zijn er ook externe belanghebbenden, zoals opdrachtgevers, omwonenden en leveranciers. Door onder andere onze nieuwsbrief en onze website proberen wij deze externe belanghebbenden regelmatig te informeren.
Indien u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief of meer informatie wilt ontvangen over de prestatieladder kunt u met ons contact opnemen. Ook als u ideeën, tips of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen, graag horen wij van u!
 
 
Participatie
“Door Participatie toont een organisatie aan dat het investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en het daar waar mogelijk gebruikmaken van kennis die elders is ontwikkeld. De organisatie realiseert continue verbetering in het selecteren van nuttige initiatieven en het toepassen van de kennis in het bedrijf.”
Bron: Handboek CO2 prestatieladder d.d. 22-06-2020
 
Gebr. de Ronde is zich ervan bewust dat het niet alleen werkt en niet als enige CO2-uitstoot. Daarom is Gebr. de Ronde actief om in haar keten CO2-uitstoot te beperken. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door:
-        samen te werken met lokale leveranciers, zodat het transport zoveel mogelijk wordt beperkt, en de uitstoot hierdoor ook niet onnodig groot is;
-        samen met een de leverancier/producent van onze trekker, de Claas Arion, te onderzoek op welke manier het brandstofverbruik van de trekker te
-        reduceren is. Het verkrijgen van een beter motormanagement bespaart flink op het dieselverbruik;
-        samen te werken met lokale onderaannemers (mits mogelijk), om de reisafstand het reduceren en brandstof verbruik te verminderen;
-        Gebr. de Ronde is al gedurende lange tijd bewust bezig  om de afvalstoffen welke vrijkomen op het werk zo goed mogelijk te laten verwerken.
  
In onderstaand overzicht worden de participatie activiteiten genoemd waar Gebr. de Ronde deel aan kan nemen. Gedurende het jaar wordt bepaald aan welke activiteiten daadwerkelijk invulling wordt gegeven. Hierdoor kunnen activiteiten afvallen of toegevoegd worden aan deze lijst.
  
Projecten
In 2019 is een project op basis van gunningsvoordeel aangenomen. Dit betreft het project ‘Raamovereenkomst aanplant en nazorg geplante bomen 2019-2023’. De werkzaamheden voor dit project zijn in april 2020 aangevangen en betroffen het aanplanten en verplanten van bomen en het watergeven van beplanting.
De CO2-uitstoot op dit project is op basis van metingen en schattingen in kaart gebracht, zoals ook in de onderstaande footprint te zien. Voor de komende periode hebben wij maatregelen vastgesteld om de uitstoot bij nieuwe deelopdrachten te verminderen. Wilt u meer weten over de werkzaamheden en de maatregelen? Neemt u dan contact met ons op!